Módszertan

Módszertan

A KultúrAktív Egyesület tevékenységének fókuszában az épített környezet áll. Ennek megismeréséhez, vizsgálatához, alakításához különböző korosztályok számára dolgozunk ki épített környezeti nevelési módszertani anyagokat, amelyeket elsősorban pedagógusok figyelmébe ajánlunk,
de laikusok, építész szakemberek is inspirálódhatnak belőlük.

Mi az épített környezeti nevelés? 

Az épített környezeti nevelés viszonylag új pedagógiai irányzat, amelynek kezdetei az 1960-as évekre nyúlnak vissza. Szélesebb körben az utóbbi évtizedekben terjedt el, főként az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének elfogadása, a globális szinten megfigyelhető urbanizációs folyamatok, és a progresszív pedagógiai irányzatok hatására. Előképe Dewey pragmatista nevelésfelfogása, amely a saját környezet vizsgálatát, a társadalmilag hasznos képességek és készségek fejlesztését, és a demokráciát, mint központi értéket helyezi előtérbe. Dewey pedagógiai munkájának célja, hogy a gyermekek közvetlen tapasztalatszerzés révén aktív cselekvőkké váljanak, akik képesek önállóan megoldani a felmerülő problémákat és alakítani saját életüket. Az épített környezeti nevelés gyakorlata is a közvetlen környezetben szerzett tapasztalatokra építve érzékenyít, konkrét példákon és problémákon keresztül segíti a megértést, és ösztönzi a környezet alakításában való aktív részvételt.

Mi az épített környezeti nevelés célja? 

Az épített környezeti nevelés célja a fizikai környezettel kapcsolatos tudás átadása, az épített terekben megnyilvánuló kulturális és társadalmi értékek iránti figyelemfelkeltés, illetve a környezet alakításában való társadalmi részvétel elősegítése. E speciális pedagógiai terület célja tehát az érzékenyítés, a kritikus szemlélet és a véleményalkotás ösztönzése, ezért jellemzően nem kész válaszokra, hanem kérdésekkel, felvetésekkel és tapasztaláson, illetve kreatív problémamegoldáson alapuló feladatokra épít. Az épített környezeti nevelés gyakorlata arra irányul, hogy tudatosítsa a személyes igényeket, térhasználati szokásokat, az építészeti minőség szempontjait, és az épített környezetet meghatározó bonyolult összefüggéseket és viszonyrendszereket. A városi terek folyamatosan változnak, alakulnak, de csak akkor tudjuk pozitívan formálni, ha ismerjük és értjük őket.

Melyek az épített környezeti nevelés módszerei? 

I.TAPASZTALAT

Az épített környezettel kapcsolatos alapvető ismereteink jelentős részét a közvetlen környezetünkben, informális tanulással sajátítjuk el. A pedagógiai gyakorlat erre alapozva a lakó-, tanulókörnyezetben, illetve a településen a gyermekek által használt terekben szerzett tapasztalatok feldogozására épít. Játékos megfigyelések, épületbejárások, séták, intézménylátogatások segíthetik az épített terek jellemzőinek és minőségének megismerését, a térben való tájékozódás és térészlelés fejlesztését. A konkrét terekben szerzett tapasztalatokat kiegészítik a plasztikai, téralkotó és tervező képességfejlesztő feladatok.

II. MEGÉRTÉS

Az épített térrel kapcsolatos fizikai tapasztalatokra épül a környezetet befolyásoló és alakító komplex folyamatok és rendszerek megértése. Az elemző, összefüggéseket feltáró és problémamegoldó gyakorlatok rávilágítanak arra,  hogy az épített környezet nem eleve adott és állandó, hanem a társadalom igényeit követve folyamatosan változik. Az egyéni, illetve közösségi térhasználati igényeket feldolgozó feladatok hozzásegítik a gyermekeket, hogy számukra, és a közösség számára pozitív módon formálják a környezetüket.

III. RÉSZVÉTEL

Az épített környezeti nevelés célja, hogy a gyermekek megalapozott véleményt tudjanak formálni és döntéseket tudjanak hozni az épített környezetükkel kapcsolatban. Fontos, hogy a gyermekek kis koruktól kezdve megtapasztalják, hogy ők is alakítják a közvetlen környezetüket, és megismerjenek olyan cselekvésformákat, amelyekkel pozitívan tudják alakítani magán-, és közösségi tereiket. Az osztály-, vagy csoportterem átalakítása, a kuckóépítés, veteményeskert kialakítása, vagy aktuális  városfejlesztési folyamatokba való bekapcsolódás jó példák lehetnek az aktív részvétel megtapasztalására.

Kiadványok
Letölthető módszertani anyagok