Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A KultúrAktív Egyesület az Alapító Okiratban rögzített közérdekű céljai, célszerinti tevékenysége során végzett tevékenysége, a www.kulturaktiv.hu és annak aloldalain, valamint minden tulajdonában lévő regisztrált domainjén elérhető szolgáltatásoknak az adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek a hivatkozott honlapon folyamatosan elérhetőek. 

A kultúrAktív Egyesület a továbbiakban mint „Adatkezelő”, magára nézve kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja követői, pártolói tagjainak, önkénteseinek, együttműködő partnereinek és ügyfeleinek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokra, továbbá mindazokra a személyes adatokra is, amelyeket akár a weboldalaink, akár más online felületeinken keresztül, vagy rendezvényeinken személyesen az Ön hozzájárulásával Önre vonatkozóan gyűjtünk, tárolunk, kezelünk a törvényben meghatározott módon.

Adatvédelmi jogszabályok a) Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk; b) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második könyv (új Ptk.) Harmadik rész; c) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) d) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

Adatkezelési alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy

b) azt törvény vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A kezelt személyes adatok

a) felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek;

c) tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

KIK VAGYUNK? A KULTÚRAKTÍV EGYESÜLET MINT ADATKEZELŐ

Az érintettek személyes adatait minden esetben az Adatkezelő kezeli.

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett közhasznú egyesület:

kultúrAktív Egyesület, (székhely: 7625 Pécs, Mikszáth Kálmán u. 9. 

Magyarország; nyilvántartási szám: 02 02 0003080), aki

Adatkezelőként tevékenykedik.

A kultúrAktív Egyesület gyerekfoglalkozásokat, közösségi tervezést, szakmai konferenciákat, játékalkalmakat, városi sétákat, képzéseket szervez és rendezvényeket bonyolít le, a teljes tevékenységi és program/projekt portfolióink, célunk és missziónk, az Egyesület tevékenysége weboldalunkon részletesen elérhető.

KAPCSOLATTARTÁS

A kultúrAktív Egyesület (Adatkezelő) adatai és elérhetősége

A kultúrAktív Egyesület (továbbiakban Adatkezelő) adatai:

Név: kultúrAktív Egyesület

Székhely: 7625 Pécs, Mikszáth Kálmán u. 9.

Adószám: 18025345102.

Nyilvántartási szám: 02 02 0003080

Weboldal: www.kulturaktiv.hu

Elektronikus elérhetőség: info@kulturaktiv.hu

Ha adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben gyakorolni szeretné a jogait, vagy panaszt szeretne benyújtani, mivel a kultúrAktív Egyesület nem rendelkezik kijelölt adatvédelmi tisztviselővel ezért az alábbiakban megadott címre küldött levélben forduljon hozzánk alábbi elérhetőségeinken:

Postai úton: kultúrAktív Egyesület, 7625 Pécs, Mikszáth Kálmán u. 9.

vagy elektronikus úton: info@kulturaktiv.hu

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI – MIT JELENTENEK?

A személyes adatok élő személyhez tartoznak, akit az adatokból egyértelműen azonosítani lehet.

Idetartozik különösen az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, bankszámlaszáma,

esetlegesen szerződéskötéshez szükséges egyéb személyes adatai.

HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A weboldalunkon, eseményeinken papír alapon, e-mailen vagy jelentkezési-/regisztrációs- kérdőíven keresztül gyűjtjük az Ön személyes adatait, kizárólag az Ön hozzájárulásával.

MIÉRT GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT? (ADATKEZELÉSI CÉLOK)

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és

kötelezettség/tevékenysége teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és a törvényi előírásoknak megfelelően történik. A kultúrAktív Egyesület mint Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés célja elsősorban a kultúrAktív Egyesület működtetése, valamint az Egyesüket Alapító Okiratában foglalt cél szerinti közhasznú tevékenység megvalósítása érdekében történik.

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

• az érintettek jelentkezése a regisztrációhoz kötött eseményekre, előadásokra, konferenciákra, képzésekre, klubnapokra, vezetett sétákra, pályázati felhívásra (név, emailcím)

• az érintett tájékoztatása a kultúrAktív Egyesület szakmai tevékenységéről, eseményeiről, szolgáltatásairól, képzéseiről szóló hírlevelek küldése révén (név, emailcím)

• az érintett amennyiben önkéntesnek/gyakornoknak jelentkezik a kapcsolattartás és szerződéskötés és a jogviszony megvalósítása érdekében (név, emailcím, születési adatok, adóazonosító, esetleg telefonszám)

• amennyiben az adatszolgáltató munkajogviszonyt létesít, (beleértve önkéntesek, gyakornokok), a kapcsolattartás és szerződéskötés és a jogviszony megvalósítása érdekében (név, emailcím, születési adatok, adóazonosító, TAJ, esetleg telefonszám)

• Az érinttettel folytatott kommunikációra például önkéntes felhívás (név és elérhetőség, esetleg érdeklődési kör/szakértelem/iskolai végzettség)

• szolgáltatás igénybevétele/nyújtása esetén számlázás, fizetések kezelése, kintlévőségek érvényesítése (Szerződéskötéshez vagy számlázáshoz szükséges adatok, nevesítve: név, székhely, adószám, cégjegyzék/nyilvántartási szám, fizetési és banki adatok, képviselő neve, titulusa, esetleg emailcím és telefonszám)

KÜLÖNLEGES SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Bizonyos esetekben a személyes adatok különleges kategóriáit, így az egészségi állapotra vonatkozó adatokat is kezelnünk kell (különleges személyes adatok), például amikor Ön különleges segítséget igényel tőlünk és/vagy a repülőtér üzemeltetőjétől (úgymint oxigén biztosítása), vagy amikor biztonsági okokból a repülési alkalmasságáról tájékoztat minket (például, ha Ön állapotos, vagy az allergiájáról tájékoztat minket).

Az Ön különleges személyes adatainak kezeléséhez meg kell szereznünk az Ön kifejezett hozzájárulását, ellenkező esetben lehet, hogy nem tudjuk nyújtani a kért szolgáltatásokat.

Felhasználhatjuk adott esetben az Ön különleges személyes adatait jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, illetve a kötelező jogi előírásoknak való megfelelés biztosításához. A tőlünk igényelt szolgáltatások teljesítése során a kötelező jogi rendelkezések miatt szükség lehet arra, hogy az Ön különleges személyes adatait külső felekhez továbbítsuk, akár az Európai Gazdasági Térségen kívüli területre is.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatás

AZ ADATEKEZELÉS JOGALAPJA

Mint Adatkezelők (kultúrAktív Egyesület) csak a törvényben meghatározott, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeljük az alábbiakban meghatározott célokból, a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően:

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat fentebb megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban az “információszabadságról szóló törvény”) 5. § (1) a) pontja jelenti, vagyis az Ön hozzájárulása alapján történnek, a tevékenység pedig a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

2018. május 25-étől kezdődően azonban ehhez társul az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja is (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete) (GDPR”), vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, de továbbra is az Ön hozzájárulása alapján fognak történni. 

Az adatszolgáltatók/érintettek önként lépnek kapcsolatba a kultúrAktív Egyesülettel / Adatkezelővel, önként regisztrálnak az eseményekre, hírlevélre, képzésre, pályázatra azokon önként vesznek részt.

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott céloknak megfelelően a szükséges ideig vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt elévülési határidőig őrizzük Ön személyes adatait.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli dokumentumok esetén az iratmegőrzési idő a pénzügyi év zárását követő 8 (nyolc) év.

Hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén (beleértve a hírlevélre történő feliratkozást is) a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Amennyiben fentiektől eltérő kikötés miatt ettől el kell térnünk (pl. hazai vagy nemzetközi pályázat adatkezelési és megőrzési előírásai), arról minden esetben előre és külön tájékoztatjuk.

Ha bírósági vagy fegyelmi eljárást kezdeményeznek, akkor a személyes adatokat az eljárás

megszűnéséig meg kell őrizni, ideértve az esetleges jogorvoslat időtartamát, azt követően polgári jogi követelések esetén ezeket az adatokat törölni kell, miután a polgári jog szerinti elévülési idő letelt.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Egyesület személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A kultúrAktív Egyesület számítástechnikai rendszerei és más (papír alapú) adatmegőrzési helyei az Adatkezelő székhelyén, találhatók meg. A személyes adatok kezeléséhez a tevékenysége végzése során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A kultúrAktív Egyesület olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A kultúrAktív Egyesület az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEZELÉSE

Ha az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban nem érintett új célra szeretnénk felhasználni, mielőtt az új adatkezelésre sor kerül, küldünk Önnek egy értesítést, amelyben ismertetjük mindazokat a feltételeket, amelyek az új adatkezelésre vonatkoznak.

Ha szükséges, az új adatkezelési tevékenység megkezdése előtt hozzájárulást is kérünk Öntől.

AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATBAN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján Ön jogosult arra,

1. hogy kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,

2. kérje a személyes adatainak helyesbítését,

3. kérje a személyes adatainak törlését,

4. kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,

5. kérje az adathordozhatóságot,

6. tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat),

7. visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.

Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést.

Ön jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól.

Azonosítás céljából további információkat kérhetünk Öntől.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését.

Az adatkezelés céljától függően Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –

egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)Bizonyos körülmények között Ön jogosult

arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatainak törlését, mi pedig kötelesek vagyunk törülni ezeket a személyes adatokat. Ebben az esetben nem tudunk további szolgáltatásokat nyújtani Önnek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatok kezelésének korlátozását. Ebben az esetben megjelöljük az érintett adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhetünk.

A tiltakozáshoz való jog és az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból

bármikor tiltakozzon nálunk személyes adatainak kezelése ellen, illetve kérheti tőlünk, hogy a továbbiakban ne kezeljük az Ön személyes adatait.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a kultúrAktív Egyesület nem alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmust.

Az adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha az Ön személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történik, a hírlevelekben található hivatkozásra kattintva vagy az info@kulturaktiv.hu címre írt kérelemben indokolás nélkül bármikorisszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ha Ön úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt nyújthat be, elsősorban a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

Bővebben lásd alább, a „Jogorvoslati lehetőségek” pont alatt.

HOGYAN VÉDJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A kultúrAktív Egyesület eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy naprakész állapotban tartja a személyes adatokat;

  • biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;
  • nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot;
  • védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és

nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.

Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.

Ennek megfelelően a kultúrAktív Egyesület egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK MEGOSZTÁSA

Tevékenysége során a kultúrAktív Egyesület igénybe veheti különböző adatkezelők és külső szolgáltatók szolgáltatásait, hogy a kultúrAktív Egyesület nevében és az ő utasításai szerint konkrét célokból kezeljék és feldolgozzák az Ön személyes adatait.

Az adatkezelők a személyes adatokat legfeljebb annyi ideig kezelhetik, amíg a velük kötött

adatkezelési szerződés érvényes és hatályos, vagy amíg az adatmegőrzésre vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében az Ön adatait meg kell őrizniük.

Az Ön személyes adatait a következő csoportokba tartozó külső felek (címzettek) tudomásárahozhatjuk az alábbiakban ismertetett célokból:

  • külső felek, úgymint ügyvédi irodák, bíróságok, egyéb testületek vagy szolgáltatók az Önnel kötött szerződések érvényesítése vagy alkalmazása érdekében;
  • kormányzati hatóságok és bűnüldöző szervek (például a rendőrség és felügyeleti hatóságok), ha kérik, és kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, jogaink, illetve ügyfeleink, munkatársaink és eszközeink biztonságának védelme érdekében.
  •  

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT VÁLTOZÁSAI

Ha a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot megváltoztatjuk, az aktuális változatot közzétesszük a www.kulturaktiv.hu weboldalon.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A kultúrAktív Egyesület nem vállal felelősséget azért, ahogyan engedélyezett esetben külső felek a saját céljaikra felhasználják az Ön személyes adatait. Ilyen esetben a külső fél tekintendő adatkezelőnek is, ezért további információkért olvassa el az ő adatvédelmi szabályzatukat.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat 2018. május 23-tól hatályos.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb

idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a kultúrAktív Egyesület költségtérítést állapít meg.

A kultúrAktív Egyesület  a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A kultúrAktív Egyesület a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A kultúrAktív Egyesület – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg

az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A kultúrAktív Egyesület az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő/érintett egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A kultúrAktív Egyesület az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400

URL: https://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu