Vonzni kell a fiatalokat viagra hungary felnevel cialis hungary tegyen meg mindent kamagra hungary minden rendben volt ivermektin hungary

Épített környezeti nevelés

Az épített környezet hétköznapjaink térbeli kontextusa. Településeken, épületekben, köztereken élünk, dolgozunk, tanulunk és szocializálódunk. Az általunk használt terek jelentős hatással vannak az életminőségünkre, a viselkedésünkre, az identitásunkra és a társas kapcsolatainkra, ugyanakkor ezeket a tereket mi magunk is aktívan alakítjuk a hétköznapi tevékenységeink során. Ennek ellenére alig szentelünk figyelmet a minket körülvevő környezetnek. Egyfajta statikus adottságként tekintünk rá, ami csupán keretet ad a mindennapjainknak. Így azonban elszalasztjuk annak a lehetőségét, hogy tudatosan és felelősen használjuk és alakítsuk az épített környezetet, vagyis, hogy aktívan befolyásoljuk azt, hogyan érezzük magunkat, milyen terek vesznek minket körbe, és milyen kulturális lenyomatot hozunk létre a jövő generációk számára.  Az épített környezeti célja, hogy szorosabbá tegye a kapcsolatot az emberek és saját életterük között, hogy jobban tájékozódjunk a környezetükben, ismerjük annak sajátosságait, azonosuljanak vele, és hogy tudatosan és tevékenyen vegyünk részt annak formálásában.

Az épített környezeti nevelés viszonylag új pedagógiai irányzat, amelynek kezdetei  az 1960-as évekre nyúlnak vissza. Szélesebb körben az utóbbi évtizedekben terjedt el, főként az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének elfogadása, a globális szinten megfigyelhető urbanizációs folyamatok, és a progresszív pedagógiai irányzatok hatására. Előképe Dewey pragmatista nevelésfelfogása, amely a saját környezet vizsgálatát, a társadalmilag hasznos képességek és készségek fejlesztését, és a demokráciát, mint központi értéket helyezi előtérbe. Dewey pedagógiai munkájának célja, hogy a gyermekek közvetlen tapasztalatszerzés révén aktív cselekvőkké váljanak, akik képesek önállóan megoldani a felmerülő problémákat és alakítani saját életüket. Az épített környezeti nevelés gyakorlata is a közvetlen környezetben szerzett tapasztalatokra építve érzékenyít,  konkrét példákon és problémákon keresztül segíti a megértést, és ösztönzi a környezet alakításában való aktív részvételt

I.TAPASZTALAT

Az épített környezettel kapcsolatos alapvető ismereteink jelentős részét a közvetlen környezetünkben, informális tanulással sajátítjuk el. A pedagógiai gyakorlat erre alapozva a lakó-, tanulókörnyezetben, illetve a településen a gyermekek által használt terekben szerzett tapasztalatok feldogozására épít. Játékos megfigyelések, épületbejárások, séták, intézménylátogatások segíthetik az épített terek jellemzőinek és minőségének megismerését, a térben való tájékozódás és térészlelés fejlesztését. A konkrét terekben szerzett tapasztalatokat kiegészítik a plasztikai, téralkotó és tervező képességfejlesztő feladatok

II. MEGÉRTÉS

Az épített térrel kapcsolatos fizikai tapasztalatokra épül a környezetet befolyásoló és alakító komplex folyamatok és rendszerek megértése. Az elemző, összefüggéseket feltáró és problémamegoldó gyakorlatok rávilágítanak arra,  hogy az épített környezet nem eleve adott és állandó, hanem a társadalom igényeit követve folyamatosan változik. Az egyéni, illetve közösségi térhasználati igényeket feldolgozó feladatok hozzásegítik a gyermekeket, hogy számukra, és a közösség számára pozitív módon formálják a környezetüket.

III. RÉSZVÉTEL

Az épített környezeti nevelés célja, hogy a gyermekek megalapozott véleményt tudjanak formálni és döntéseket tudjanak hozni az épített környezetükkel kapcsolatban. Fontos, hogy a gyermekek kis koruktól kezdve megtapasztalják, hogy ők is alakítják a közvetlen környezetüket, és megismerjenek olyan cselekvésformákat, amelyekkel pozitívan tudják alakítani magán-, és közösségi tereiket. Az osztály-, vagy csoportterem átalakítása, a kuckóépítés, veteményeskert kialakítása, vagy aktuális  városfejlesztési folyamatokba való bekapcsolódás jó példák lehetnek az aktív részvétel megtapasztalására.

Az épített környezeti nevelés célja a fizikai környezettel kapcsolatos tudás átadása, az épített terekben megnyilvánuló kulturális és társadalmi értékek iránti figyelemfelkeltés, illetve a környezet alakításában való társadalmi részvétel elősegítése. E speciális pedagógiai terület célja tehát az érzékenyítés, a kritikus szemlélet és a véleményalkotás ösztönzése, ezért jellemzően nem kész válaszokra, hanem kérdésekkel, felvetésekkel és tapasztaláson, illetve kreatív problémamegoldáson alapuló feladatokra épít. Az épített környezeti nevelés gyakorlata arra irányul, hogy tudatosítsa a személyes igényeket, térhasználati szokásokat, az építészeti minőség szempontjait, és az épített környezetet meghatározó bonyolult összefüggéseket és viszonyrendszereket. A városi terek folyamatosan változnak, alakulnak, de csak akkor tudjuk pozitívan formálni, ha ismerjük és értjük őket.

kA2